Izvođač

Izvođač - Wienerberger
Postanite kvalificiraniji i konkurentniji te certificirani izvođač.

SUDIONICI U GRADNJI

 • investitor - pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina,
 • projektant - osoba ovlaštena za projektiranje, sukladno posebnom zakonu i propisima utemeljenim na tom zakonu,
 • revident – fizička osoba ovleštena za kontrolu glavnih projekata; za zgrade koje podliježu kontroli prema Pravilniku o kontroli projekata (NN 89/2000),
 • izvođač - fizička ili pravna osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini. Za jednostavne građevine mora biti registrirana, a za građevine iznad 400 m² minimalni broj stručnih osoba i radnika te tehnička i druga opremljenost propisana je Pravilnikom (NN 89/96 i 139/06),
 • nadzorni inženjer – fizička osoba ovlaštena za provedbu stručnog nadzora gradnje, sukladno posebnom zakonu i propisima utemeljenim na tom zakonu, koji se provodi u ime investitora. Stručni nadzor građenja objekata čija brutto površina nije veća od 400 m² provodi se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

ZAKONSKE OBVEZE izvođača radova:  

 • graditi u skladu s aktom kojim je odobreno građenje, 
 • graditi kvalitetno u skladu sa glavnim i izvedbenim projektom na način da s ispune bitini zahtjevi za građevinu, 
 • ugrađivati gradiva, opremu i proizvode dokazane kakvoće (s ispravom proizvođača ili sa certifikatom o sukladnosti proizvoda),
 • osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova, ugrađenih proizvoda i opreme prema  odredbama Zakona o gradnji i zahtjevima iz projekta, 
 • imenovati glavnog inženjera gradilišta (diplomirani inženjer s 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom),odnosno inženjera gradilišta (diplomirani inženjer s 5 godina radnog iskustava ili inženjer s 5 godina radnog iskustava, svi s položenim stručnim ispitom) ili voditelja gradilišta (srednja stručna sprema s 5 godina radnog iskustav i s položenim stručnim ispitom), koji vode gradnju,
 • glavni inženjer gradilišta odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova te koordinira primjenu propisa kojima se osiguravaju uvjeti za sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova, 
 • mora sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanje građevine, 
 • izraditi plan uređenja privremenih i zajedničkih radilišta,
 • obavijestiti nadležna tijela inspekcije rada o početku radova (8 dana prije početka radova), 
 • propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu, 
 • izraditi eleborat zaštite na radu i urediti gradilište, 
 • ograditi gradilište i spriječiti nekontrolirani pristup nezaposlenima, 
 • obilježiti gradilište propisanim oznakama i prometnim znakovima, 
 • za privremeno zauzimanje javnih prometnih površina, dužan je prethodno ishoditi odobrenje nadležnih upravnih tijela i poduzeća, 
 • za privremeno zauzimanje susjednih površina, dužan je prethodno ishoditi suglasnost vlasnika, sukladno posebnim zakonima, 
 • privremene objekte graditi u skladu sa propisima o mjerama zaštite od požara i eksplozija, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša,
 • ukloniti sve privremene građevine prije dobivanja uporabne dozvole.

Zakonski obvezna GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA:

 • Rješenje o upisu u sudski registar, tj, obrtnica, 
 • Suglasnost za obavljenje djelatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom zakonu, 
 • Akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta tj. voditelja radova, 
 • Akt o imenovanju nadzornog inženjera, tj. glavnog nadzornog inženjera, osim na gradilištu građevine za koju se ne provodi nadzor građenja, 
 • Rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, tj. građevinska dozvola s idejnim i glavnim projektom, 
 • Izvedbeni projekti s mišljenjem projektanta glavnog projekta i ovjerenen od revidenta koji je to u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zatražio, za do tada izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku sa svim izmjenama i dopunama, 
 • Izvješće revidenata o obavljenoj kontroli ako je propisano, 
 • Građevinski dnevnik,
 • Dokazi o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode i dokazi o svim drugim potrebnim usklađenostima,
 • Elaborat o iskolčenju građevine, koji je izradila i potpisala osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti prema posebnom propisu, koji je izrađen prema glavnom projektu, 
 • Druga dokumentacija te dozvole i dopuštanja za koje je posebnim zakonom ili propisom donesenim na temelju tog zakona propisana obveza da ju izvođač nakon početka građenja građevine mora imati na gradilištu.

Osim toga poslodavac je dužan čuvati na privremenom radilištu i:

 • Dokaze o osposobljenosti radnika za rad na siguran način (teoretski i praktično) za vrstu poslova koje obavlja na radilištu,
 • Dokaze o osposobljenosti iz zaštite od požara,
 • Knjigu nadzora iz područja zaštite na radu,
 • Liječnička uvjerenja za radna mjesta s posebnim uvjetima rada,
 • Dokaze o imenovanju i osposobljenosti Ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu,
 • Dokaze o ispravnosti strojeva i uređaja koji se koriste,
 • Dokaze o osposobljenosti dijela radnika iz prve pomoći.

Od navedene dokumentacije kod gradnje građevine ≤ 400 m² nije potrebno imati:

 • Suglasnost za obavljenje djelatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom zakonu,
 • Izvedbene projekte s mišljenjem projektanta glavnog projekta i ovjerene od revidenta koji je to u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zatražio, za do tada izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku sa svim izmjenama i dopunama,
 • Izvješće revidenata o obavljenoj kontroli.

NAPOMENA:

Svi navodi preuzeti su iz Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te se odričemo svake odgovornosti nastale korištenjem dolje navedenog teksta.

Povezani članci