Informacije o poslovanju

Informacije o poslovanju - Wienerberger
Opštii uslovi poslovanja Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o., Dženetića čikma 1, 71000 Sarajevo

1. ISPORUKA PROIZVODA

Opšti uslovi poslovanja preduzeća
TONDACH BOSNA I HERCEGOVINA d.o.o., Dženetića čikma 1, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu Tondach)
 
PROVJERITI ŠTA VAŽI ZA  TONDACH BIH I KOJI SU NAŠI USLOVI  !!!!
 
 
1. ISPORUKA PROIZVODA
Proizvodi se isporučuju temeljem narudžbenice ili telefonskih narudžbi voditelja prodajnih područja. Ukoliko KUPAC (PARTNER ili druga pravna osoba, koja nema sklopljen Ugovor o poslovnoj saradnji) nije saglasan s prodajnim i drugim uslovima s računa, mora odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema računa, pismeno kontaktirati Tondach.
 
Isporuka proizvoda je na paritetu EXW Bedekovčina ili Đakovo, paletirano i utovareno u vozilo.
 
Crijep se isporučuje i prodaje isključivo na cijele palete, a pribor i tuning oprema mogu biti isporučeni po komadu. KUPAC mora transport kupljene robe izvršiti odgovarajućim i tehnički ispravnim prevoznim sredstvom (kamion ili voz), s time da sva oštećenja na robi nastala u transportu ne mogu biti predmet reklamacije (vidi tačku 3.)
 
2. KVALITETA PROIZVODA
Kvaliteta isporučenih proizvoda usklađena je s važećim propisima i normama Republike Hrvatske i EU normama. Isporučuju se proizvodi ujednačene kvalitete i prema deklariranim svojstvima proizvoda.
 
3. REKLAMACIJE
U slučaju manjkavosti koja se tiče isporučene količine ili kvalitete proizvoda, KUPAC može uz saglasnost voditelja prodajnog područja sastaviti reklamacijski zapisnik s tačnim pojedinostima reklamacije. KUPAC je dužan pozvati na uvid voditelja prodajnog područja u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 90 dana od preuzimanja proizvoda. Priznati se mogu samo oštećenja na proizvodu koja su nastala kao posljedica proizvodnje ili utovara na skladištu Tondach-a. Oštećenja koja su nastala u transportu, nepravilnom obradom robe (npr. lom čekićem ili sjekirom) ili nepravilnom ugradnjom, ne mogu biti predmet reklamacije.
 
Preduzeće Tondach KUPCU odobrava reklamacije samo ako za iste postoji neusklađenost koja je definisana važećim normama i propisima te ukoliko postoji valjani reklamacijski zapisnik potpisan od strane voditelja prodajnog područja i odgovarajuća foto dokumentacija.
 
4. CJENOVNIK PROIZVODA
Proizvodi se prodaju prema važećem cjenovniku. Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o. zadržava pravo promjene cijena proizvoda uz prethodnu najavu od najkasnije 7 dana prije promjene cijena.
 
5. OBAVEZE PLAĆANJA KUPCA
KUPAC se obavezuje podmiriti svoje obveze u ugovorenom roku.
Smatra se da je račun podmiren ako je plaćen u ugovorenom roku.
Ukoliko KUPAC ne podmiri svoje dugovanje za isporučene proizvode u ugovorenom roku, tvrtka Tondach zadržava pravo zaračunati kupcu zakonski predviđene zatezne kamate.

2. KVALITETA PROIZVODA

Kvaliteta isporučenih proizvoda usklađena je s važećim propisima i normama Bosne i Hercegovine EU normama. Isporučuju se proizvodi ujednačene kvalitete i prema deklarisanim svojstvima proizvoda.

3. REKLAMACIJE

U slučaju  manjkavosti u pogledu  isporučene količine ili kvalitete proizvoda, KUPAC može uz saglasnost voditelja prodajnog područja sastaviti reklamacijski zapisnik s tačnim pojedinostima reklamacije. KUPAC je dužan pozvati na uvid voditelja prodajnog područja u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 90 dana od preuzimanja proizvoda.
 
Priznati se mogu samo oštećenja na proizvodu koja su nastala kao posljedica proizvodnje ili utovara na skladištu tvornice. Oštećenja koja su nastala u transportu, nepravilnom obradom robe (npr. lom čekićem ili sjekirom) ili nepravilnom ugradnjom, koja obuhvaća i pripremne radove za finu obradu zidova, ne mogu biti predmet reklamacije. Reklamacije na ugrađenu robu se ne priznaju.
 
Firma KUPCU odobrava reklamacije samo ako za iste postoji nesuklađenost koja je definirana važećim normama i propisima te u koliko postoji zapisnik te odgovarajuća foto dokumentacija.

4. CJENIK PROIZVODA

Cijene se primjenjuju po trenutno važećem cjeniku. Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o.zadržava pravo promjene cijena proizvoda uz prethodnu najavu od najkasnije 7 dana prije povećanja cijena.

5. OBVEZE PLAĆANJA KUPCA

KUPAC se obvezuje u ugovorenom roku podmiriti svoje obaveze. Smatra se da je faktura podmirena  ako je plaćena u ugovorenom roku. Ukoliko kupac ne podmiri svoje dugovanje za isporučene proizvode u ugovorenom roku, firma Tondach BiH d.o.o.zadržava pravo zaračunati kupcu zakonski predviđene zatezne kamate.

Povezani članci