Građevinski dnevnik

Građevinski dnevnik - Wienerberger
Pri gradnji građevine, tj. o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevna dozvola izvođač je obvezan voditi građevni dnevnik.

Građevni dnevnik je dokument o tijeku gradnje kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, propisa i normi.

Ako u gradnji sudjeluju dva ili više izvođača, građevni dnevnik vodi izvođač odgovoran za međusobno usklađivanje radova.

Građevni dnevnik vodi se tijekom gradnje za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka gradnje.

Građevni dnevnik odnosno zasebni građevni dnevnik (u daljnjem tekstu: dnevnik) vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju odnosno pojedine radove (glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj gradilišta).

Odgovorna osoba koja vodi gradnju i glavni nadzorni inženjer odnosno nadzorni inženjer potpisom na svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u dnevnik.

Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige sa dvostruko obilježenim stranicama (original i kopija) čija se kopija može iz knjige trgati.

Nadzori inženjer pohranjuje kod Investitora kopiju potpisanih stranica, dok drugi primjerak ostaje kod Izvođača.

Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smiju se ispravljati, mijenjati niti nadopunjavati. Eventualne ispravke, dopune ili promjene unose se u dnevnik novim upisom.

U građevinski dnevnik se svakodnevno upisuju podaci o:

 • tijeku i načinu izvođenja radova kao i svi oni koji se u slijedećim fazama neće moći pregledati (temeljne jame i podloge prije nastavka radova, oplata i armatura prije betoniranja, posteljica prije izgradnje gornjeg sloja, zidani elementi prije žbukanja, instalacije prije zatvaranja izolacije, prije zatrpavanja i sl.) ,
 • uzimanju uzorka materijala za ispitivanje,
 • ispitivanjima na gradilištu,
 • rezultatima ispitivanja i atestiranja,
 • eventualnim prirodnim događajima i udesima,
 • prispijeću, porijeklu i kvaliteti materijala i opreme koji se isporučuju na gradilište,
 • visinskim točkama, iskolčenju i sl.,
 • ispitivanju terena, pregledu gradilišta po inspekcijskim organima i njihovim nalazima,
 • kao i o drugim radovima i događajima od utjecaja na sigurnost i kvalitetu radova.  

Nadalje, upisuju se svi oni podaci koji mogu služiti kao dokaz kod obračuna izvedenih radova, kao što su podaci o:   

 • izmjenama i dopunama projekta,
 • zastojima i prekidima radova,
 • radovima koji se obračunavaju u režijskim satima,
 • nepredviđenim i naknadnim radovima,
 • podzemnim vodama,
 • izmjenama uvjeta rada,
 • broju uposlenih i njihovoj kvalifikacijskoj strukturi,
 • mehanizaciji na gradilištu,
 • kotama iskopa,
 • kategoriji zemljišta,
 • izmijenjenim uvjetima rada i dr.

Povezani članci